Beleidsplan 2021 – 2025 Stichting Wereldwinkel Barendrecht

Dit beleidsplan bestaat uit een terugblik, een schets van de huidige situatie en een toekomstgerichte strategie. Het is mooi om ons te realiseren waar we vandaan komen en wat er bereikt is. De Wereldwinkel Barendrecht bestaat immers al meer dan **50 jaar.

Achteromkijken laat echter ook een aantal problemen zien die hun sporen hebben nagelaten maar die tegelijkertijd weer aanknopingspunten bieden om vooruit te kijken en onze koers voor de komende jaren uit te stippelen. Belangrijk hierbij is het financieel beleid.

Toekomstbestendigheid van Fairtrade in de context van de huidige duurzaamheidsproblematiek is daarbij ons kompas, want eerlijk duurt het langst!

INHOUD

1. Historie en bestaansgrond
Hoe het begon
Er is veel bereikt
Onze bestaansgrond: eerlijke handel

2. Huidige situatie en de achtergronden daarvan
De winkel
De organisatie
De Financiële kant

3. De toekomst
Speerpunten van beleid voor de komende jaren

1. Historie en bestaansgrond

Hoe het begon

De Ideële Stichting Wereldwinkel Barendrecht is opgericht op 17 januari 1973.

Het initiatief van de Wereldwinkel is vanuit de kerken ontstaan. In een samenkomst werd ingegaan op het thema “is er een kloof tussen jongeren en ouderen”. De gespreksgroep werd gevormd door een representatie van de Barendrechtse samenleving. Gereformeerde en hervormde predikanten, de pastoor, maar ook de mensen die een relatie hadden met maatschappelijke groeperingen, zoals Amnesty International en Interkerkelijk Vredesberaad. Iedere zaterdagochtend kwam de groep bijeen. Uit die gesprekken, die enkele jaren duurden, werd het idee geboren van een Wereld Oriëntatie Centrum dan wel “Wereldwinkel”. Dat resulteerde in 1973 in de oprichting van de Stichting Wereld Oriëntatie Centrum Barendrecht. Het enthousiasme was groot, de behuizing zonder meer slecht te noemen. Na de behuizing in een oud pandje aan de Dorpstraat kreeg de Wereldwinkel samen met andere organisaties de beschikking over het Oude Rode Kruisgebouwtje, bekend onder de naam “De Bolster”.

De Wereldwinkel was op zaterdagochtend geopend, maar de verkoop viel tegen. Besloten werd om een rommelmarkt te organiseren in en om de aula van de Groen van Prinstererschool. Deze markt werd zo’n succes, dat van de opbrengst van ruim 2000 gulden een bakfiets werd aangeschaft. Daarin werden artikelen uitgestald, met het doel de aandacht van het publiek te vangen. De verkoop uit de bakfiets vond meestal voor de “Super” plaats, toen nog gevestigd aan de Middenbaan. De vrijwilligers hebben in die periode heel wat kou geleden achter de bakfiets. Na jarenlange verkoop vanuit de Bolster en de bakfiets, diende zich in maart 1994 dan eindelijk de mogelijkheid van een echte winkel aan. Op 15 april 1994 wordt het huurcontract voor de winkel op de Middenbaan op het gemeentehuis ondertekend. Om de inrichting te bekostigen werd de actie 100 maal 100 opgezet. Op 3 juni 1994 werd de Wereldwinkel geopend.

Het bijzondere is dat bij de verkoop in de winkel het gaat om producten die onder mens- en milieuvriendelijke omstandigheden geproduceerd en eerlijk verhandeld zijn. De veelal kleine producenten worden door hun afnemers gesteund in hun ontwikkeling en zij kunnen vertrouwen op rechtvaardige prijzen en duurzame handelsrelaties, zodat zij een zelfstandig en menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Goede arbeidsomstandigheden, geen kinderarbeid, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, toegang tot de markt. Kortom: actievoeren voor eerlijke handel – daar is het mee begonnen!

Er is veel bereikt

De Wereldwinkels in Nederland zijn er de afgelopen halve eeuw gezamenlijk in geslaagd om eerlijke handel op de kaart te zetten. Fairtrade is een gevestigd begrip geworden. Supermarkten hebben hun assortiment aangevuld met Fairtrade producten omdat klanten erom vragen. Er zijn horecaondernemers die zich positief onderscheiden met het gebruik van Fairtrade producten en steeds meer cadeauwinkels weten de weg naar Fairtrade importeurs te vinden. Ook gemeenten en andere organisaties kunnen in aanmerking komen voor een Fairtrade keurmerk als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.
**De Gemeente Barendrecht heeft de vorming van Barendrecht als Fairtrade gemeente vooralsnog niet als speerpunt aangemerkt. Wellicht dat in de toekomst, dit onderwerp alsnog aandacht van de politiek zal krijgen.

De schaal waarop dit gebeurt is echter nog niet groot. Rechtvaardige handelsstructuren zijn bepaald niet de norm op de wereldmarkt, en de meeste consumenten hebben toch eerder oog voor de prijs dan voor de eerlijkheid van het product.

Onze bestaansgrond:

Het ‘promoten’ van eerlijke handel met gelijke kansen voor iedereen, en de verkoop van artikelen die zonder misbruik van mensen en middelen geproduceerd en verhandeld zijn, is dus nog steeds een actuele bestaansgrond voor de Wereldwinkel als actiewinkel. Temeer omdat de toekomstbestendigheid van Fairtrade in een veel breder en urgent perspectief is komen te staan, namelijk de duurzaamheid van álle hulpbronnen.

Als Wereldwinkel Barendrecht staan wij daarom onverminderd voor:

eerlijke handel met respect voor mens en milieu, met als oogmerk om hiermee bij te dragen aan een menswaardig bestaan en een leefbare wereld voor iedereen.

Wij doen dit door:

– eerlijke handelsproducten in te kopen die wij aanbieden in de winkel op de Middenbaan in Barendrecht

– en ons te verbinden aan eigentijdse vormen van actie voeren die ‘het verhaal’ meer zichtbaar maken als onderdeel van de huidige duurzaamheidsproblematiek.

2. Huidige situatie en de achtergronden daarvan

De tijdgeest én het succes van Fairtrade hebben het onderscheidend vermogen van de Wereldwinkels onder druk gezet. De economische crisis en de huidige coronacrisis kwamen daar nog bij en het aantal Wereldwinkels in Nederland is gedaald van 400 naar ongeveer 200. Inmiddels maken zij nog ongeveer 30% uit van de afzetmarkt van Nederlandse Fairtrade importeurs.

Uiteraard hebben deze ontwikkelingen ook de Wereldwinkel Barendrecht getroffen. Een periode met sterk teruglopende verkoop, winkelsluiting door de Corona en een medewerkersbestand op leeftijd.

Dat is geen wonder voor een organisatie die al zo lang bestaat en uitsluitend bemenst wordt door (veelal langdurig betrokken) vrijwilligers. De economische crisis is echter overleefd, we hopen het na de coronacrisis ook te redden en er wordt met goede moed veel werk verzet door alle betrokkenen.

Een andere ingrijpende situatie vormden de financiële problemen bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkel waardoor het cadeaubonnensysteem ongeldig werd. De impact hiervan voor de aangesloten Wereldwinkels was groot; naast de financiële schade betekende het verlies van eenheid en vertrouwen. Ook de Wereldwinkel Barendrecht zegde het lidmaatschap op.

Dit besluit heeft geleid tot meer eigen beleidsruimte. We kunnen constateren dat juist diversiteit en maatwerk van deze tijd zijn. Het komt er nu op aan dat met behoud van eigen profiel aangesloten kan worden bij de specifieke lokale context en ontwikkelingen.

De winkel

Onze winkel zelf is niet groot maar ziet er goed verzorgd en aantrekkelijk uit. Een bijzondere winkel die veel klanten verrast als ze eenmaal over de drempel zijn! De kleine werk- en opslagruimte en het ontbreken van een grote etalage zijn mindere punten. De plek waar de winkel zit is niet ongunstig met het theater Het Kruispunt en de toegangsroute vanaf de parkeerplaats naar de winkelstraat.

De organisatie

De Stichting is een 100% vrijwilligersorganisatie met een platte structuur: er is een bestuur en een medewerkersgroep. De lijnen zijn kort en functioneel. Een aantal keren per jaar zijn er gezamenlijke vergaderingen.

De medewerkersgroep bestaat uit ongeveer **30 personen met een hoge graad van zelforganisatie. Een onderlinge app- en mailgroep, een winkellogboek en de regelmatig verschijnende nieuwsbrief WereldWinkelWeetjes zijn belangrijke communicatiemiddelen. Alle voorkomende taken worden uit eigen geledingen vervuld in verschillende groepen zoals: Inkoop, winkelinrichting, etalage, kerstpakketten en boekhouding. Ook onderhoud en schoonmaak wordt door vrijwilligers verricht. Aanvulling van de medewerkersgroep blijft noodzakelijk en verjonging van de medewerkersgroep is noodzakelijk om verloop op te kunnen vangen.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Het bestuur vergadert regelmatig en doet verslag aan de medewerkers.

De Website

Een belangrijk middel om de doelstelling van de wereldwinkel Barendrecht te realiseren is onze vernieuwde website. Dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers is de website gerealiseerd. Op deze website zijn veel producten te vinden die in de winkel worden verkocht. Een grote wens is het koppelen van een webwinkel aan de site. Hiertoe moet echter een organisatiestructuur worden opgezet met extra vrijwilligers.

De financiële kant

De financiële situatie van de Stichting Wereldwinkel Barendrecht is redelijk gezond, er zijn geen schulden en de Stichting kan op elk moment aan haar verplichtingen voldoen. De zakelijke rekeningen bieden voldoende ruimte voor alle lopende financiële transacties en bovendien is er een buffer van spaargeld.

Wat de baten/kosten balans betreft was tot 2019 een trend zichtbaar van redelijk stabiele kosten en gestaag afnemende baten, veroorzaakt door een dalende omzet. In 2019 herstelde de omzet zich, mede door verschillende ondernomen acties. In het corona jaar 2020 nam de omzet, door sluiting van de winkel, natuurlijk aanzienlijk af. Door gebruik te maken van de overheidssteun en een korting op de huur konden we het jaar 2020 met een klein positief resultaat afsluiten.
**Mede door de verkoop van een aanzienlijk aantal kerstpakketten, is de omzet in 2021 met ruim 20 % gestegen.

Omdat het winkelbedrijf een middel is en geen doel op zich, zijn de bedrijfsresultaten van de winkel primair bedoeld om bij te dragen in de continuïteit van de bedrijfsvoering teneinde daarmee de doelstellingen van de Stichting te kunnen verwezenlijken. Om dit op een realistisch en motiverend niveau te kunnen blijven doen is een gezonde bedrijfsvoering nodig met een zeker rendement. Dat betekent dat verhoging van de omzet noodzakelijk is. Het financiële beleid is daar dan ook op gericht en de resultaten zullen jaarlijks tegen het licht worden gehouden.

3. Strategische koers

Speerpunten van beleid voor de komende 5 jaar

Continuïteit van bedrijfsvoering is onze grootste uitdaging voor de komende jaren, evenals het verbreden van de focus: de Wereldwinkel is een middel voor het goede doel – we moeten dus meer zijn dan een winkel alleen!

De speerpunten van beleid voor de komende 5 jaar zijn dan ook:

– De levensvatbaarheid van de winkel veiligstellen door versterking van de vrijwilligersgroep en verbetering van het bedrijfsresultaat;

Jaarplannen

Op basis van deze beleidslijnen wordt jaarlijks een plan opgesteld met werkdoelen die richting gevend zijn voor een activiteitenplanning met bijbehorende begroting.

Het werken aan deze doelen en de resultaten daarvan evalueren wij jaarlijks en passen daar de plannen voor het volgende jaar op aan.

Stichting Wereldwinkel Barendrecht

Middenbaan 107
2991 CS BARENDRECHT
Telefoon: 0180-622134
Website: www.wereldwinkelbarendrecht.nl
E-mail: [email protected]

Klik hier voor de ANBI-gegevens!!!

Vastgesteld door het bestuur op 8 juli 2021 te Barendrecht

**Het Bestuur heeft 28 augustus 2023 besloten deze wijzigingen / aanpassingen
in het beleidsplan te melden.